Coordinador i Socis Participants

Al projecte EBRO-ADMICLIM hi participen 7 institucions:

 

 

Coordinador del Projecte

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

L’IRTA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). El seu àmbit d’actuació es troba en: i) agricultura, ii) producció animal i vegetal, iii) tecnologia alimentària, iv) sistemes agroforestals, v) aqüicultura, vi) economia i desenvolupament agroalimentari, vii) medi ambient i canvi global.

La missió de l’IRTA és contribuir a la modernització i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, al subministrament d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

Hi ha quatre programes de l’IRTA implicats en el projecte EBRO-ADMICLIM: Ecosistemes Aquàtics (coordinador del projecte), Cultius Extensius, Horticultura Ambiental i Gestió Integral de Residus Orgànics. I aquests en són els seus membres participants:

 

IRTA-Ecosistemes Aquàtics

irta1-ADMICLIM
Lluís Jornet – Tècnic de suport
Carles Ibáñez – Director del projecte
Nuno Caiola – Investigador
David Mateu – Tècnic de suport
Rosa Trobajo – Investigadora
Albert Rovira – Coordinador tècnic del projecte

IRTA- Cultius Extensius

irta2-ADMICLIM
Mª del Mar Català – Investigadora
Maite Martínez – Investigadora

 

IRTA-Horticultura Ambiental

IRTA-HA2ADMICLIM
Cristian Morales – Tècnic de suport
Carme Biel – Investigadora
Laia Serra – Tècnic de suport
Inma Funes – Tècnic Superior
Xavier Aranda – Investigador
Beatriz Grau – Tècnic Superior
Robert Savé – Investigador
(no surt a la fotografia) Feli de Herralde – Investigadora

IRTA-Gestió Integral de Residus Orgànics

irta3-ADMICLIM
Marc Viñas – Investigador
Joan Noguerol – Tècnic de suport
Francesc Prenafeta – Investigador

 

Socis Participants

 

Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és una empresa pública, adscrita a la Secretaria de Medi Ambiente i Sostenibilitat dins del Departament de Territori Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua té les següents responsabilitats dins de les Conques Internes de Catalunya: elaborar i revisar els plans hidrològics i projectes i dur a terme la seva monitorització; concedir, administrar i controlar les instal·lacions hidrològiques; controlar els aspectes qualitatius de l’aigua i els recursos hídrics públics en general i, concedir autoritzacions i concessions. A les conques intercomunitàries (Conques Catalanes de l’Ebre), l’Agència desenvolupa funcions de naturalesa executiva o de gestió tal com la tramitació d’autoritzacions d’abocaments i d’utilització o l’aprofitament del domini públic hidràulic en el territori de Catalunya, així com la funció executiva de policia d’aigües i lleres.

L’Agència Catalana de l’Aigua du a terme programes de seguiment i control del medi, específicament en les aigües costaneres i de transició (Delta de l’Ebre) on la Comunitat Autònoma té plenes responsabilitats en la seva gestió i seguiment.

ACA-ADMICLIM

(D’esquerra a dreta, començant per dalt)
Carolina Solà – Tècnic Superior, Carles Cardona – Tècnic de suport, Mª José Cardell – Tècnic Superior, Mònica Bardina – Tècnic Superior, Antoni Munné – Cap de Departament de Control i Millora dels Ecosistemes Aquàtics, Carles Barbero – Cap de Departament d’Infraestructures de Control i Regulació, Xavier Carreras – Tècnic de suport, Juanjo Villegas – Cap d’Unitat de Xarxes de Control, Josep Fraile – Cap d’Unitat de Caracterització i Control d’Aigües Subterrànies, Quim Fargell – Tècnic de suport

 

 

Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona (CAT).

 

El CAT és una empresa del sector de l’aigua líder a Espanya en termes de qualitat de serveis, potabilització i subministrament industrial que contribueix activament a la protecció del medi ambient i a la millora de la sostenibilitat. El CAT subministra aigua a 62 municipis i a una amplia superfície industrial (31 clients industrials). El sistema d’abastament de l’agua té la seva principal font en el riu Ebre. La infraestructura del CAT es administrada per un sistema de gestió remota amb un alt grau d’automatització que centralitza l’operació i controla un gran número d’instal·lacions, des de les estacions de bombeig i tractament, als dipòsits i canonades.

Des de l’any 2010, el CAT forma part de la Fundació per al Medi Ambient i el Desenvolupament (ECODIS), una organització internacional independent sense ànims lucratius a favor del desenvolupament sostenible tant en la dimensió econòmica, com social i ambiental.

CAT-ADMICLIM

Agustí Colom – Cap del Departament de Qualitat d’Aigües i Medi Ambient, Roser Gimeno – Tècnic Superior, Josep-Xavier Pujol – Director d’Infraestructures i Producció, Maria Jesús Fernández – Tècnic Superior, Jordi Ferrando – Tècnic Superior, Anna Roca – Tècnic Superior, Jesús Pérez – Tècnic de suport, Josep Ruana – Cap de Producció de l’ETAP de l’Ampolla

 

 

Comunitat de Regants i Sindicat Agrícola de l’Ebre (CRSAE)

 La Comunitat de Regants i Sindicat Agrícola de l’Ebre (CRSAE) és una Corporació de Dret públic adscrita a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i que té com a funcions fonamentals les de policia, distribució i administració de les aigües que tenen concedides per la Administració. Així, la Comunitat de Regants i Sindicat Agrícola de l’Ebre es constitueix com a interlocutora legítima de les Administracions Públiques, en general, i de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, per a solucionar els problemes que puguin sorgir i que es refereixin a l’ús i aprofitament dels cabals concedits a la Comunitat.

Forma part de la Comunitat de Regants i Sindicat Agrícola de l’Ebre els regants de les aigües preses a l’assut de Xerta – marge Esquerra- conduïdes pel Canal de l’Esquerra.

 

 IMG_4524Xmod2

 

Sergio Zaragoza – Enginyer Tècnic Agrícola, Cap del Sindicat Agrícola de l’Ebre, Meritxell Jardí – Enginyera Agrònoma, Cap del Canal de l’Esquerra de l’Ebre, Sergio Curto – Tècnic de suport, Cap de Maquinària de la Comunitat de Regants, Fernando Sabaté – Comptable – Administratiu

 

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) té les funcions relacionades tant amb l’exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia com sobre la infraestructura de les dades espacials de Catalunya, així com impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement geològic, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl.

L’ICGC du a terme programes a nivell regional, nacional i internacional per a promoure la investigació i el desenvolupament, el funcionament i la capacitat per a l’estudi, anàlisi i avaluació de la utilització de l’observació de la Terra; la definició dels requeriments tècnics operacionals per a la captura d’imatges amb els sensors hiperespectrals de l’ICGC aerotransportats, la simulació i processat d’imatges satèl·lit (tant en el domini òptic com radar), i el desenvolupament d’infraestructures de dades espacials conforme els estàndards internacionals. L’ICGC amplia les seves competències i actius mitjançant el desenvolupament de programes i projectes en el camp de la geologia, l’avaluació del risc geològic i l’elaboració de cartografies geocientífiques comprenent altres disciplines de les ciències de la Terra com són les ciències del sòl i la edafologia, la geofísica, la sismologia, la enginyeria geològica i la geotècnia.

ICGC-ADMICLIM

(Fila superior.-Dta.-Esq.)  Luca Pipia – Responsable de Modelització de Sensors, Carme Puig – Tècnic Superior, Anna Gabas – Tècnic Superior, Beatriz Benjumea – Tècnic Superior, Lola Boquera – Tècnic Superior, Miquel Vila – Tècnic Superior
(Fila inferior.- Dta. – Esq.)  Fernando Pérez – Responsable de Desenvolupament Observació de la Terra, Neus Querol – Tècnic Superior, Jordi Marturia – Responsable Suport Tècnic i Projectes Específics, Albert Macau – Tècnic Superior

 

 

 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).

 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) és l’instrument tècnic de l’administració pública (Govern de Catalunya) que té per missió promoure i coordinar els plans i estratègies de mitigació i adaptació del canvi climàtic a Catalunya d’acord amb els compromisos europeus.

L’OCCC és responsable de coordinar l’elaboració d’inventaris d’emissions de GEH; analitzar l’evolució dels mercats de carboni i el recolzament a les polítiques de reducció d’emissions; promoure les activitats d’investigació sobre el canvi climàtic de la comunitat científica catalana; identificar les àrees i activitats de major risc degut al canvi climàtic i, examinar les mesures que cal adoptar per a l’adaptació.

L’OCCC ha redactat l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (2013-2020) per a reduir la vulnerabilitat dels sectors socioeconòmics (tals com l’agricultura, la salut, el turisme, la silvicultura, l’energia, la pesca, etc.), i dels sistemes naturals (aigua, biodiversitat, boscos, Delta de l’Ebre, Pirineu) i que va ser aprovada pel Govern català al novembre de 2012.

Foto-OCCC-Life-ADMICLIM

Gemma Cantos – Tècnic Superior, Iñaki Gili – Responsable de l’Àrea de Mitigació de l’OCCC, Sheila Román – Tècnic Superior, Gabriel Borràs – Responsable de l’Àrea d’Adaptació de l’OCCC, Victoria de la Parte – Tècnic Superior

 

 

Universidad de Córdoba (UCO)

 

La Universidad de Córdoba (UCO), fundada com a tal l’any 1972, presenta un alt nivell de qualitat tant en el camp de l’ensenyament com en el científic. Tal és així que aquesta universitat compta amb 190 grups d’investigació amb una elevada producció científica que va arribar a les 3.170 publicacions científiques en els darrers tres anys. Des de l’any 2009 la UCO lidera el campus internacional d’Agroalimentació (CeiA3), un projecte per a modernitzar i internacionalitzar la participació de les universitats cap a un model de producció sostenible basat en el coneixement.

Els professors i investigadors de la UCO, a més d’impartir classes en els més de 90 títols de grau i postgrau que s’ofereixen, també participen i coordinen prop de 200 projectes d’investigació tant a nivell regional, nacional com internacional.

Foto grup UCO2-ADMICLIM

Miriam Carpintero – Tècnic de suport, Darío Contreras – Tècnic de suport, Zacarias Gulliver – Investigador, Rafael Pimentel – Investigador, Elena Herrero – Tècnic de suport. (No surten a la fotografia) María José Polo – Investigadora, Encarnación Taguas – Investigadora, Tom Vanwalleghem – Investigador

Powered by Plàncton, Divulgació i Serveis Marins & Globals Alls right reserved 2014 © | Nota legal | Admin